Yazarlar

2017 yılında uygulanacak ücretlerin vergilendirilmesi ve engelli indirimi


27 Aralık 2016

27 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 296 Seri No’ lu Gelir Vergisi Tebliğinde 2017 yılında uygulanacak ücretlerden kesilecek vergi dilimi, Engelli indirim tutarları ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca 2016 yılında uygulanan had ve tutarlar 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiştir.

2017 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

2017 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere 193 Sayılı Kanunun;

1- Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 14 TL olarak tespit edilmiştir.

2- Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere;

– Birinci derece engelliler için 900 TL,

– İkinci derece engelliler için 470 TL,

– Üçüncü derece engelliler için 210 TL,

2017 Yılında Ücretlerden Kesilecek Gelir Vergisi Dilimleri

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

a)Ücretlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınacak Tarife

13.000 TL’ye kadar                                                                                            % 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası                                      % 20

110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası                                    % 27

110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası               % 35

b)Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar                                                                              % 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası                         % 20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL,  fazlası                        % 27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası      % 35

 

Mehmet Fatih GELERİ /İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı