Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Madde 1- Federasyonun adı ve merkezi.

Madde 2- Amacı ve faaliyet alanı

Madde 3- Çalışma konuları ve biçimi.

İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Madde 4- Üyelik koşulları.

Madde 5- Üyelik işlemleri.

Madde 6- Üyelik hak ve yükümlülükleri.

Madde 7- Üyelikten çıkma ve çıkarılma.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Madde 8- Federasyon organları.

Madde 9- Genel kurul oluşumu, toplantı zamanı ve şekli ile görev ve yetkileri, çağrı, çoğunluk ve görüşme, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.

Madde 10- Yönetim kurulu, seçimi ve oluşumu, iş bölümü, çalışma ilkeleri, görev ve yetkileri.

Madde 11- Denetleme kurulu seçimi ve oluşumu ile görev ve yetkileri, İç denetim şekilleri.

Madde 11.2 Disiplin Kurulu seçimi ve oluşumu ile görev ve yetkileri, İç denetim şekilleri.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER

Madde 12- Çalışma dönemi ve bütçe ile federasyon gelir kaynakları ve borçlanma usulleri.

BEŞİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Madde 13- Hesaplar ve defterler ile kayıtları.

Madde 14- Ana tüzüğün değiştirilebilmesi ve bazı kararların nisabı.

Madde 15- Federasyon feshi, mal varlığının tasfiye şekli.

Madde 16- Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümlerinin uygulanması.

PERAKENDECİLER FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Madde 1 – Federasyonun Adı ve Merkezi

Yasalar ile ve bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere PF (Perakendeciler Federasyonu) adı ile bir federasyon kurulmuştur. Aşağıda kısaca federasyon olarak anılmaktadır.

Federasyonun merkezi İstanbul’dur.

Madde 2 – Federasyonun Amacı ve faaliyet alanı

Perakendeciler Federasyonu, ülkemiz perakende sektörünün markalaşmalarını ve rekabet adaletinin sağlanacağı yasal düzenlemelerde etkinlik göstermek, bilgi ve tecrübe paylaşımının oluşturacağı sinerjiyle ülkemiz perakendeciliğinin sürekli gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır.

Federasyonumuz; güven zemininde şeffaflık politikasıyla, bilgi paylaşımında bulunarak, insana ve çevreye saygıyı temel alıp, sosyal sorumluluk anlayışımızla, tüketici hakları, sosyal hukuk devleti anlayışı, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak; ülke çıkarlarını, perakendecilik mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Federasyon, Sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında uyum, güven ve iş birliğini, sektörü ilgilendiren yasal çalışmalara katkıda bulunmayı, eğitim faaliyetleri ile, perakendecilerin ticari, sosyo-ekonomik, eğitim ve kültürel düzeylerinin gelişmesini sağlamayı, tüketicilerin doğru alış veriş yapmaları için gerekli önlemleri almayı, toplumda tüketim kalitesini arttırmayı, meslek ilkelerine uyulmasını gözeterek, mesleğin onurunu korumayı, teknoloji paylaşımını, fikir alışverişini ve koordinasyonu temin etmeyi, üyelerinin daha ileri bir düzeye ulaşmalarına yardımcı olmak için, gereken her türlü faaliyette bulunup, Sektörel anlamda insan kaynakları bölümünü de oluşturarak, yeterli ve yetkin eleman desteğini sağlamayı amaçlamaktadır

Federasyonun faaliyet alanı amacına uygun olarak yurt içi ve dışıdır.

Madde 3 – Çalışma Konuları ve Biçimi

Ortak ekonomik, sosyal ve teknik sorunlarına çözüm aramak, ürün kalitesi ve verimliliğini yükseltmeye yönelik araştırma-geliştirme ve teknik üretim çabalarını desteklemek,

Üyeleri arasında hızlı ve doğru bilgi alışverişini sağlamak,

Ürün ve faaliyetlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapmak,

Sektörün ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve ticari gelişimini sağlayacak kurum, konsorsiyum, ortaklık ve toplulukları kurmak, teşvik etmek, katılmak ve desteklemek,

Sektörün üretim ve ticaretinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli, planlı ve verimli tarzda gelişmesini sağlamak,

Sektörde açıkça haksız rekabet teşkil eden fiil ve tasarruflara engel olmak için hukuki yollara başvurmak,

Küresel rekabet koşullarında üyelerinin rekabetçi biçimde yapılanmaları için işbirliği alanları yaratmak; sinerjik sonuçlara dönük faaliyetleri organize ederek uluslararası pazarlarda perakende sektörünün etkinliğini artırmak ve ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirmektir.

Gerektiğinde Federasyonun çatısı altında temsil edilen tüm sektör ve alt sektörlerde gerek yurt içinde üretilen, gerek ise dış alım yolu ile ülkeye getirilen her türlü ürün ve ikame malzemenin standart ve normlara uygun olup olmadıklarını takip ve tetkik eder. TSEK ile işbirliği yapar. Standart tespiti yapabilecek laboratuar ve benzeri tesisler kurar.

Üyeleri ve/veya mensubu oldukları kuruluşlar arasında rasyonel ilişkilerin kurulmasına öncülük eder; istemeleri halinde aralarında çıkan uyuşmazlıklarda hakemlik yapar.

Üye ve/veya mensubu bulundukları kuruluşların hammadde, enerji, kredi, iş gücü temini, teknoloji ve metod geliştirme vb. sorunlarını tespit ve bunlara çözüm getirmek amacı ile resmi daire, kurum, kuruluş ve diğer meslek kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunur.

Bilim, mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile benzeri kuruluşların bu alanlardaki çalışmalarını, Mümkün olan yardım ve desteği verir.

Gerektiğinde Üyeleri tarafından temsil edilen sektör ve alt sektörler için üretim ve kalite deney normları ve pazarlama yöntemleri üzerinde yurt içi ve yurt dışında bilimsel araştırmalar yapmak üzere AR-GE laboratuarı gibi birimler oluşturur veya bu yöndeki girişimlere katılır, destek olur.

Teknolojik gelişmeleri izler ve bunları süratle üyelerine duyurur.

Sektör ve tüm alt sektörlerle ilgili yurt içi ve yurt dışı istatistiki bilgileri ve verileri temin ederek üyelerine duyurur. Bu konularda bilgi depolar ve sistematik bilgi arşivleri oluşturur. Rayiçler, birim fiyatlar ve fiyat analizleri üzerinde gerekli araştırmaları yaparak üyelerine ve ilgililere bildirir.

Yurt içi ve yurt dışında yerli üretici ürünlerinin kullanımının teşviki, pazar payının artırılması amacına yönelik olarak ortak tanıtım ve reklam yöntemleri geliştirir; bu amaçla sponsorluk da dahil etkin çalışmalar yapar.

Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki ve işbirliği kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurt dışında ve yurt içinde kurulmuş, konfederasyonlara katılabilir, üye olabilir.

Federasyonun amaç ve faaliyet konusuna giren işlerde üyelerini temsile; üyelerinin veya kamunun yararına olmak üzere Seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılar düzenleyebilir. Dergi, bülten, kitap broşür çıkarabilir. Sergi ve fuar düzenleyebilir ve yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılabilir. Şenlikler, kutlamalar, radyo ve televizyon programları, reklâmlar gibi gereken her türlü sosyal faaliyeti gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine maddi ve manevi katkıda bulunmak. Federasyon tüzel kişiliği adına yönetim kurulu tarafından yayın organı oluşturulması, bülten, dergi, gazete, kitap yayını (süreli ve süresiz ) yapılması, radyo ve televizyon yayınlarından faydalanılması.

Münhasıran amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik gelir için, kazanç paylaşmayı amaçlamayan iktisadi işletmeler kurabilir.

Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ve diğer kurulmuş veya kurulacak sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapabilir. Platform oluşturabilir.

Uluslararası ilişkilere önem verir: kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır.

Amacı ile faaliyet ve çalışma konu ve biçimleri için yasa ve tüzük hükümlerinin elverdiği ve gerekli saydığı diğer konular.

Federasyon amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:

Üyeler alabilir.

Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurabilir.

Gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

Yardım ve bağış alır ve verir.

Amaç ve hizmet konularında her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, teknik olaylar, gösteriler, toplantılar, geziler vb. düzenleyebilir; araştırma, inceleme, etütler vb yapabilir; öneri ve dilekleri saptayabilir.

Amacı ile faaliyet ve çalışma konu ve biçimleri için yasa ve tüzük hükümlerinin elverdiği ve gerekli saydığı diğer biçimler.

İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Madde 4 – Üyelik Koşulları

Federasyona üyelik için başvuracak;

Federasyona üye derneklerle kuruluş amaçları aynı,

Tüzel kişiliği kazanmış,

Federasyon gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip,

Federasyon iç yönetmeliğine uymayı taahhüt etmiş,

Federasyonun yukarıda ikinci ve üçüncü maddede yazılı amaçları ile faaliyet, çalışma konularını ve biçimlerini benimseyen dernekler,

Federasyona üye olabilirler.

Madde 5- Üyelik İşlemleri

Federasyona üyelik işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

4. Maddedeki koşulları yerine getiren dernekler kendi genel kurullarında karar aldıktan sonra federasyon amaç ve faaliyet alanları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını yerine getireceklerini belirten üyelik başvuru formunu, genel kurul kararlarını ve gerektiğinde kuruculuk beyannamesini doldurup yazılı olarak müracaat ederler.

İstek yönetim kurulunun ilk toplantısında görüşülür, yönetim kurulu başvuruları en çok 30 gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu aday derneğe yazılı olarak duyurur. Aday derneğin federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatı, aylık ve yıllık aidat ve katkı paylarının gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça federasyon üyeliği kazanılamaz. Giriş aidatı ile ilk ay aidatı peşin alınır. Bu ödemelerin yapıldığı takdirde Yönetim Kurulu Kararı ile Federasyon üyeliği kazanılır.

Aday derneğin üyelik isteği yönetim kurulu tarafından reddedilmişse, itiraz halinde buna ilişkin nihai kararı genel kurul verir.

Madde 6 – Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Federasyon üyeleri, Federasyona karşı bu tüzükte yazılı yükümlülükleri yerine getirmeleri koşulu ile, Federasyonun tüm çalışma sonuçlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptirler.

Üyelerin tüzükte açıkça belirlenmiş yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmeleri zorunludur.

Federasyon yetkili organlarının Federasyonun amacına ve çalışma konularına uygun doğrultuda alacağı karar ve buna dayalı faaliyetlerini desteklemek ve gereklerini yerine getirmek; Genel Kurul’ca çıkarılacak Yönetmelikler hükümlerine uymak da üyelerin temel yükümlülükleri arasındadır.

Amacı ile faaliyet ve çalışma konu ve biçimleri için yasa ve tüzük hükümlerinin elverdiği ve gerekli saydığı diğer hak ve yükümlülükler.

Madde 7- Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Üyelikten Çıkma

Üyelikten çıkma serbesttir. Dileyen üye Genel Kurul’da aldıkları karar ile Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Bu istek, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer ve genel kurulca kabul edilerek kesinleşir.
Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkartılan üye dernekler üyelikte bulundukları sürenin birikmiş borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

Üyelikten Çıkarılma

Üyelikten çıkarılma, Federasyonun amaçlarına karşı ve/veya çalışmalarını aksatacak (veya etkinliğini azaltacak) bir tutum takınılması, Federasyonun diğer üyeleri aleyhine açıkça haksız rekabet teşkil eden tutum ve davranışlarda ısrar edilmesi, tüzüğün üyeler için öngördüğü yükümlülüklerin zorunlu ve haklı bir nedene bağlı olmaksızın yerine getirilmemesi vb. hallerde yazılı savunmaları alınarak Yönetim Kurulunun Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi, Disiplin Kurulu’nun da çıkarma kararı vermesiyle mümkündür. Disiplin Kurulu kararı ve Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Disiplin Kurulu’nun isteğine rağmen 15 gün içinde savunmasını vermeyen üye, bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Çıkarılan üyenin ilk genel kurulda itiraz etme hakkı vardır. Genel Kurul’unda bir defaya mahsus af yetkisi vardır. Çıkarılan üyenin yargıya başvurma hakkı saklıdır. Üyelikten çıkarılma isteği ile Disiplin Kurulu tarafından yönetim kuruluna ve Genel Kurul’a sevk edilmiş olan üyenin çıkarılması, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer ve genel kurulca kabul edilerek kesinleşir. Çıkarılan üye Genel Kurul toplantısına kadar Federasyonun hiçbir hizmetinden yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Madde 8 – Federasyon Organları

Federasyonun zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir;

Genel Kurul,

Yönetim Kurulu,

Denetleme Kurulu.

Disiplin Kurulu

Federasyonun faaliyetlerini daha etkin yürütebilmesini teminen, yukarıda belirtilen yasa gereği zorunlu olanlara ilaveten, yasa ve tüzüğe göre çıkaracağı yönetmelikle ihtiyaca göre başka organlar ve komiteler de kurabilir.

Madde 9 – GENEL KURUL

Genel kurul oluşumu, toplantı zamanı ve şekli ile görev ve yetkileri, çağrı, çoğunluk ve görüşme, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.

9.1. – Genel Kurul’un Oluşumu

Genel Kurul, Federasyona üye derneklerin, genel kurullarınca belirlenen 7’şer temsilci üyelerinden oluşur.

9.2. Genel Kurul’un toplanma zamanı ve şekli, çağrı, çoğunluk ve görüşme karar alma usul ve şekilleri

Genel Kurul;

Genel kurul üç (3) yılda bir olağan olarak Haziran ayında toplanır. Davet halinde ise olağanüstü olarak Yönetim Kurulu’nun belirlediği yerde toplanır. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon temsilci üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, Genel Kurul olağanüstü toplanır.

Toplantıya çağrı, günü, saati, yeri ve gündemi ile katılacak üyeler en az 15 gün önceden bildirilerek Yönetim Kurulu’nca yapılır. Bu çağrıda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir.

Çağrı ve toplantıya ilişkin diğer işlemler, dernekler mevzuatı hükümlerine göre yapılır.

Genel Kurul, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan temsilci üyelerin yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikincisinde çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan temsilci üye sayısı, Federasyon Yönetim, Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılacak temsilci üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra genel kurul toplantısını yönetmek üzere temsilci üyelerden, bir divan başkanı ve bir başkanvekili ile iki katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Aksine karar alınmadıkça oy verme usulü Başkan tarafından belirlenir. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 10. madde hükümleri saklıdır.

Görüşmelerde, yasa ve tüzükte belirlenmiş özel haller dışındaki kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği için hazır bulunanların 2/3′ünün olumlu oyu gerekir.

Kâtipler, toplantı tutanağını düzenler; Başkan ve Başkan vekili ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararlarının bir örneğini tüm üyelere gönderir.

Genel kurul toplantılarında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan temsilci üyelerin en az 1/10′u tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

9.3. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

Federasyon Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçilmesi,

Ana tüzüğün değiştirilmesi,

Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, bu kurulların ibra edilmesi,

Yönetim Kurulunca hazırlanmış bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Üyelik aidatının belirlenmesi,

Federasyon için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

Yönetim Kurulu’na çalışmaları konusunda direktif ve görevler verilmesi,

Sorumluluklarının tespiti halinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin azledilmesi, gerektiğinde haklarında yasal yollara başvurulması,

Federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

Federasyon faaliyetleri ve iç işleyişi bakımından gerekli, Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış yönetmeliklerin kabul edilmesi, değiştirilmesi ya da yürürlükten kaldırılması,

Üyelik ve Disiplin Kurulu’nca alınmış üyelikten çıkarma isteklerinin karara bağlanması,

Federasyonun feshine ve mal varlığının dağıtılmasına karar verilmesi,

Ortaklık, iktisadi işletme ve yardımlaşma sandığı kurulmasına, karar vermek,

Konfederasyona katılma durumunda katılım kararını vermek ve konfederasyonda federasyonu temsil edecek kişileri seçmek,

Mevzuat ve bu tüzük hükümlerine göre Genel Kurul’ca yapılması gereken diğer görev ve yetkilerin yerine getirilmesi.

Madde 10 – YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu, seçimi ve oluşumu, iş bölümü, çalışma ilkeleri, görev ve yetkileri.

10.1. – Yönetim Kurulunun Oluşumu

Yönetim Kurulu 25 asil ve 10 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, Federasyonun temsilci üyeleri arasından seçilebilir.

Kurulun görev süresi üç yıldır.

Temsilcisi olduğu dernek ile ilişkisi sona eren temsilci üyelerin, Federasyon Yönetim Kurulu üyeliği başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. İlgili dernek yönetim kurulu yerine yeni temsilci bildirme hakkına sahiptir.

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayı yarısının altına düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır.

10.2. Yönetim Kurulunda İş Bölümü ve Çalışma İlkeleri

Yönetim Kurulu üyeleri, seçimleri takip eden beş gün içinde kendi aralarından bir üyeyi başkan bir üyeyi başkan vekili ve bir üyeyi sayman olarak seçerler.

Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Yönetim Kurulu Federasyon Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak bir yıl içinde arka arkaya 3 kez katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

Yönetim Kurulu adına Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda kendisine Başkanvekili vekâlet eder.

Yönetim Kurulu üç ayda bir olağan ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Yönetim Kurulu tüm Üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve karar verir. Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi biri karşı çıkmadığı taktirde toplantı yapmadan da alınan kararların yazılı olduğu toplantı tutanağının elden dolaştırılması sureti ile de karar verebilir. Yönetim Kurulu gerektiğinde bu şekilde karar alınabileceğine önceden de salt çoğunlukla karar verebilir.

10.3. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

Genel Kurul tarafından alınmış kararları uygulamak,

Federasyonu temsil etmek veya gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek ya da ilgilileri görevlendirmek,

Federasyonu yasaların ve bu Ana tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetmek,

Gerekli gördüğü hususlarda Yönetmelikler hazırlayıp genel kurula sunmak ve uygulamak,

Bu tüzükte belirtilen Federasyon amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve üyelerinin genel yararlarının korunması açısından gerekli kararları ve tedbirleri almak; bu kararlara üyelerce uyulup uyulmadığını takip etmek,

Bütçeyi ve Çalışma programlarını hazırlayıp Genel Kurul’un onayına sunmak,

Çalışma ve Hesap Raporlarını hazırlayıp Genel Kurul’un onayına sunmak,

Gerektiğinde Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,

Yasalar ve bu tüzüğe göre tutulması gerekli defterleri tutmak veya nezareti altında Federasyon çalışanlarına tutturmak,

Genel Sekreter tayin, azil ve ücretini tespit etmek,

Personel kadro ve ücretleri ile yolluklarını tespit etmek; tayin terfi, tecziye ve diğer personel işlerini karara bağlamak,

Gerektiği hallerde, bilumum kurullar ile yurt içi ve yurt dışı toplantılar ve temaslar için temsilciler seçmek,

Gerektiğinde, belli konuların takip ve tatbiki için dernek üyesi olan veya olmayan uzman kişilere temsil yetkisi vermek,

Toplantı gündemini hazırlayarak, Genel Kurul’u olağan ve olağanüstü olarak toplantıya çağırmak,

Federasyonun amaç ve görevlerinin gerektirdiği ve Genel Kurul’ca verilecek yetki üzerine, taşınır ve taşınmaz mal satın almak ve satmak, kiraya vermek veya kiralamak, Federasyona intikali gereken taşınmazları iktisap etmek ve bu taşınmazlar ile ilgili ipotek kabul, tesis ve fekketmek; irtifak hakkı tesis etmek, gerektiğinde bu işlerin yapılması için üyelerinden bir veya birkaç kişiye yetki vermek,

Federasyon amacının gerçekleştirilmesi için Genel Kurul’ca verilecek yetki çerçevesinde iktisadi ve sınaî tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek,

Federasyon üyeliğinden çıkarılması gerektiğini tesbit ettiği üyeleri Disiplin Kurulu’na sevk etmek,

Yasa hükümleri, ana tüzük ve Genel Kurul tarafından verilmiş ve verilecek diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönetim Kurulu üyelerinin doğal gider ve yolluklarını tespit etmek,

Madde 11 – DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu seçimi ve oluşumu ile görev ve yetkileri, İç denetim şekilleri.

Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

11.1. Denetleme Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Federasyon her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından denetleme kurulu aracılığı ile federasyon içi denetim görevini mevzuata ve tüzüğe uygun olarak yerine getirmekle de sorumludur.

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından Federasyonun temsilci üyeleri arasından seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Gizli oyla seçilir.

Denetleme Kurulu seçimi izleyen 5 iş günü içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir katip üye seçer.

Kurul, en az yılda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Denetleme Kurulunca yapılan denetim sonuçları raporla yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme Kurulu’nun görev süresi üç Yıldır.

Denetleme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’nun görevlerine müdahale edemez ve Yönetim Kurulu, Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak Denetleme Kurulunun isteyeceği her türlü bilgiyi vermeye; Federasyonun hesap ve defterleri ile belgeleri, yazışmaları ve kararları göstermeye mecburdur.

Denetleme Kurulu federasyonun bütçe hesap ve işlemleriyle ilgili defter ve belgelerin üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirmek; yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla genel kurula sunmakla ve mevzuatın öngördüğü diğer konularla görevli ve yetkilidir.

Yasa hükümleri, ana tüzük ve Genel Kurul tarafından verilmiş ve verilecek diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 11.2 – DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulunun görev süresi üç yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER

Madde 12 – Çalışma dönemi ve bütçe ile federasyon gelir kaynakları ve borçlanma usulleri.

Federasyonun bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer.

Federasyonun bütçesi, amaçları doğrultusunda, etkin olarak çalışmasına ve konfederasyona gerekli katkıyı yapmasına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu itibarla, Federasyona yapılacak ödenti miktarları günün koşullarına ve ihtiyaca göre yönetim kurulu önerileri doğrultusunda üçte iki (2/3) çoğunlukla genel kurul tarafından değiştirilebilir.

Federasyon borçlanma usulleri;

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Federasyonun gelir kaynakları;

Üye aidatları,

Üyelerden giriş ödentisi olarak (1.000,00)TL, Yıllık olarak ta (120,00)TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.

Diğer gelirler,

Federasyon taşınır veya taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler, taşınır değerler gelirleri, her türlü faaliyetten elde edilen gelirler, koşullu veya koşulsuz bağış, ortaklıklar, iktisadi işletmeler gelirleri ile mevzuat ve tüzüğe uygun olarak sağlanan sair gelirlerden ibarettir.

Borçlanma usulleri

Federasyon Yönetim Kurulu ve Federasyon temsilcisi görev ve yetkisi dâhilinde genel mevzuat hükümlerine ve tüzüğüne göre Federasyona ihtiyacı kadar borç sağlayabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Madde 13 – Hesaplar ve Defterler ile kayıtları.

Federasyonun hesap dönemi bir takvim yılıdır.

Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen defterleri ile kayıtlarını ve işletme hesabı usulü gelir-gider hesapları ile kayıtlarını tutar veya görevlilere tutturur.

Üye Kayıt Defteri,

Karar Defteri,

Gelen ve Giden Evrak Defteri,

İşletme Hesabı Gelir ve Gider Defteri,

Demirbaş Defteri,

Envanter Defteri,

Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

Federasyon gelirleri, dip koçanlı ve sıra numaralı alındı belgeleri ile alınır ve giderler harcama belgeleri ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 5 yıldır.

Bu maddede sayılı defterler dernekler birimi veya noterlikçe onaylanır.

Madde 14 – Anatüzüğün Değiştirilebilmesi ve Bazı Kararların Nisabı

Federasyon Ana tüzüğü, Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. Ancak tüzüğün değiştirilebilme ve Yönetmeliğin onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Madde 15 – Federasyon Feshi, Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Fesih kararı ile birlikte tasfiye işlemlerini yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anındaki Federasyonun safi mevcudunu tespit etmek için, bir Tasfiye Heyeti kurulur.

Tasfiye Heyeti, üç kişiden oluşur ve Genel Kurul’ca seçilir. Heyet, tasfiye işlemlerini yaptıktan sonra kalan Federasyon mevcutları ile gayri nakdi kıymetlerini Genel Kurul kararında gösterilen kurum ve / veya kuruluşlara devreder.

Heyet, bu devire ait olarak düzenlediği evrak ile birlikte fesih keyfiyetini, mahallin en büyük mülki amirine bildirir.

Federasyonun infisahı ve kapatılması veya faaliyetten alınması hallerinde, ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 16 – Kanun Hükümlerinin Uygulanması

Bu tüzükte hüküm ve açıklık bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu hükümleri ile Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

Tüzük hükümleri Federasyon Yönetim Kurulunca yürütülür.