Yazarlar

Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar için yüzde 5 prim indirimi başladı


28 Kasım 2016

5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı kanun kapsamında, 5 puanlık prim teşviki ile ilgili düzenlemeler yapıldı ve bu düzenleme 01.10.2016 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine  (j) fıkrası eklendi. Buna göre;

“İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hâzinece karşılanır. Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin Hâzinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılır. Borçlanma ve ihya kapsamındaki primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz. Hâzinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Kimler 5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlanır

Eklenen fıkraya göre; malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranından yapılması öngörülen beş puanlık indirimden,

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

1- Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

3- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4- Tarımsal faaliyette bulunanlar,

yararlanırlar.

Çalışmadan dışarıdan isteğe bağlı prim ödeyenler ile 4-a lı olup ta eksik günlerini 30 güne tamamlamak için İsteğe bağlı ödeyen sigortalılar %5 Prim desteğinden yararlanamayacaklardır.

Malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranından beş puanlık kısmının devlet tarafından karşılanması için;

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin beş puanlık devlet katkısından faydalanabilmek için, sigortalıların SGK’ ya kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunan sigortalılar, bu borçlarının tamamım ödemeleri halinde, ödeme tarihi ve sonrasında sigorta primleri için söz 5 puanlık teşvik indiriminden yararlanabileceklerdir.

Sigorta priminin yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, (söz konusu tutar gecikme cezası ve gecikme zammı ile sonradan ödense dahi) ilgili ay için beş puanlık indirimden yararlanamayacaktır.

Muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, söz konusu borçların yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş olması ve yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme işlemleri devam ederken yapılandırma kapsamına girmeyen veya tecil ve taksitlendirme borçlarının dışında muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının da bulunmaması kaydıyla teşvik uygulamasından yararlanmak suretiyle sigorta primlerini indirimli ödeyebileceklerdir.

Muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunan fakat bu borçları yeniden yapılandırmış veya tecil ve taksitlendirilmiş olan sigortalıların, yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme işlemlerinin bozulması halinde yapılandırma veya tecil ve taksitlendirmenin geçerli olduğu dönemlerde uygulanan teşvikler iptal edilmeyecektir.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin beş puanlık kısmının hesaplanması

5510 Sayılı Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları şöyledir.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20’sidir. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 11’i işveren hissesidir.

BAĞ-KUR sigortalıları için esas alınacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, beyan edilecek prime esas kazancın %20’sidir. Teşvik uygulaması ile bu oran %15 olarak uygulanacaktır.

Örnek 1- Muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan bir sigortalının 2016/Ekim ayında beyan ettiği günlük prime esas kazanç tutarının günlük 54,90 TL olduğu varsayıldığında;

Tahakkuk eden sigorta primleri;

Sigorta Kolları (Sigorta Primine Esas Kazanç) S.P.E.K. Prim Oranı / % Prim Tutarı /TL
Kısa Vadeli Sigorta Kolları (KVSK) Primi 1.647,00 2 32,94
Malullük, Yaşlılık, Ölüm Primi 1.647,00 20 329,4
Genel Sağlık Sigortası Primi 1.647,00 12,5 205,88
  Toplam 568,22
  %5 İndirim Tutarı 82,35
  Ödenecek Sigorta Primi 485,87

Yukarıdaki tabloya göre gerçekleşecek olup, prim indiriminden faydalanmak için gerekli şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla 568,22 TL sigorta priminin 1.647,00 x 5 % = 82,35 TL’si devlet tarafından karşılanacak, 1.647,00 x 29,5 % = 485,87 TL’si ise sigortalı tarafından ödenecektir.

Uygulamanın 01.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeni ile, 2016/Ekim ayına ilişkin sigortalı tarafından ödenmesi gereken, 485,87 TL’nin yasal ödeme süresinin son günü olan 30/11/2016 (dahil) tarihine kadar ödenmesi halinde teşvik uygulamasından yararlanacaktır.

Ay içerisinde 30 günden az çalışanlar için ise günlük (54,90) ücret, çalıştığı günle çarpılarak hesaplama yapılacaktır. (Ör: 10 gün çalışan kişi için 20×54,90=1.098 TL SPEK tutarı üzerinden hesaplama yapılacaktır.)

Uygulamaya İlişkin Diğer Hususlar

Teşvik uygulaması 01.10.2016 tarihi itibarıyla başladığından, 2016/Ekim ayının teşvikli tahakkuk edebilmesi için sigortalıların 01.10.2016 tarihi itibarıyla muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir. 31.08.2016 tarihi ve öncesine ait sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan sigortalıların 2016/Ekim ayı primi teşviksiz tahakkuk ettirilecek olup, 31.10.2016 tarihi ve öncesine ait olan prim borçlarının tamamının 30.11.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde ödemenin yapıldığı gün itibarıyla 2016/Ekim ayı primi teşvikli olarak tahakkuk ettirilecektir.

Geçmiş dönemler için muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunduğundan dolayı teşvikten yararlanamayan sigortalıların, sigortalılık bilgilerinde sonradan ortaya çıkan değişiklikler nedeniyle geriye dönük teşvik uygulamasından yararlanacak duruma düştüğü anlaşılan sigortalıların teşvikten yararlanması gereken aylar için beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları sağlanacaktır.

Mehmet Fatih GELERİ /İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı