Yazarlar

Neden inovasyon?


16 Ağustos 2013

Organize perakende sektöründe sektörün gelişimi üzerine yapılan bütün analizlerinde genel olarak matematiksel bir veri olan yıllık büyüme oranı ile süreç tanımlanıyor.

Oysa organize perakende sektörünü oluşturan bütün paydaşların her birinin payına düşen büyüme oranının içerisindeki verimlilik /  kârlılık oranı en can alıcı veridir.Unutulmamalıdır ki her nicel büyüme (ÇOĞALMA) niteliksel büyüme olmayabilir. Dolayısıyla sektörün her bir oyuncusu olan şirketler kendi gelişim süreçlerinin analizini yaparken daha çok verimlilik ve de daha çok kârlılık ekseni üzerinde kurgulamalıdırlar…

Bu kurguya temel oluşturacak en önemli açılımlardan biri hatta önceliklisi inovasyondur. Şirketin içinde bulunduğu sıkışıklığı, sürekli patinaj durumunu ve kendini tekrar döngüsünden silkinmenin yol haritası inovasyondur.

Peki İNOVASYON nedir ve neden gereklidir ?

İNOVASYON, Latince “ innovare “ kökünden türetilmiş “ yeni ve değişik bir şey yapmak “ anlamını içermektedir. Türkiye’ de “ yenileşme “ olarak da tanımlanmaktadır.

Daha basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik yeni fikirleri geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu yenilenme, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacını hedefler.

İnovasyon, yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülme süreçleri olarakta tanımlanabilir. Daha geniş bir bakış açısıyla inovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı büyüme sağlamakla ifade edilebilir.

Bu bakış açısından yola çıkıldığında inovasyonun üzerinde inşa edildiği temel taşların Beyin Gücü, Akademiler, Planlama, Sanayi, Teknoloji, Piyasa gibi tüm elemanları kapsam içine aldığı görülür.

İnovasyonun tanımına dair son olarak uluslar arası kabul gören OECD ile Eurostat’ ın birlikte  yayınladığı Oslo kılavuzundaki tanımla noktalayalım :

“İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal yada hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönetiminin, yada iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. “

İnovasyonun bu çok çeşitli tanımlamalarından sonra inovasyon sürecinin iki temel aşamasından sözetmeliyiz :

İnovasyon sürecinin başlatılması bakımından önem arzeden ilk basamak; YENİ ve YARATICI FİKİRLERİN ortaya çıkmasıdır.

Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir deyişle katma değer yaratan ürün, metot veya hizmetlere dönüştürülmesidir.

Firmaların inovasyon yeteneklerini ve başarılarını belirleyen şirketlerin yönetim politikalarının etkinliğidir. Bu politikaların tasarım ve uygulama aşamalarında şeffaflık, açıklık ve de ilgili tüm aktörlerin katılım ve sorumluluk üstlenmeleriyle doğrudan orantılıdır.

Organize perakendenin ulusal ve uluslar arası perakende oyuncularıyla rekabet edebilme, Pazar payını büyütme ve sürdürülebilir kârlı büyümeyi sağlayabilmelerinde inovasyonun ne kadar yaşamsal bir öneme sahip olduğunu açmaya çalıştık.

Unutulmamalıdır ki, gelenekçi perakende tarzıyla gelişen ve değişen yeni perakende sürecini karşılamak mümkün değildir. Yıllardır süregelen “ kopyala yapıştır “ tarzla yenilik yaratıldığı sanılırken tersine “ benzeşme “ kültürü geliştirildi. Oysa her kopyalanan farklılığın “ bünyeye uygunluğu “ gözetilmediği için doku uyuşmazlıkları yaşandı…

Oysa inovasyon süreçlerinde yaratılan yeni rol modeller ile ortaya çıkarılacak farkındalıklar, işletmenin kendi özgünlüğünün marka değerini yaratır.

Sonuç olarak rekabetçi ve hızla değişen perakende dünyasında fark yaratarak sürdürülebilir kârlı büyümelerle kalıcı olmanın yolunun inovasyonlarla gerçekleştirilebileceği unutulmamalıdır.