Perder 37. Sayı - page 67

67
adına, Van Erciş’e okul yapımı ve Gözütok
Köyüne sağlık ocağı ile taziye evinin yanı
sıra halkın bilinçlenmesi adına kamu spot-
ları yaptık. Üyelerimizin gelişimlerine katkı
sağlayacak Vizyon ve hedefleri belirmeye
çalıştığımız YZB organizasyonumuz halen
adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
3 yıllık bir projeksiyon sunarak gerçekleş-
tirdiğimiz bu yıl ki YZB’de ağırlıklı olarak
İnsan temasını öne çıkardık. Ve ; ‘İnsan
Kaynak Değil Kıymettir’ diyerek en önemli
kaynağımız olan ‘İnsanımıza’ en büyük
yatırımı yapmak için hareke geçtik. Türki-
ye’nin en iyileriyle çalışarak tasarladığımız
bu süreçte artık sona gelmiş bulunuyoruz.
2014 yılına perakende akademi-
si damgasını vuracak. İlk müjdemizi
sizlerle paylaşabiliriz. Federasyonumuz
ve Boğaziçi Üniversitesi çok yönlü bir
işbirliğine başlamıştır. İlk faaliyetimiz;
Protokolünü geçtiğimiz hafta yaptığımız,
Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi ile birlikte gerçekleştireceğimiz,
mağaza müdürlerimize yönelik sertifikalı
‘Yönetici Geliştirme Programı’ olacaktır.
Bu eğitimler tüm bölgelerimize yönelik
olarak gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda
patronlarımız, ikinci kuşaklarımız ve tüm
çalışanlarımız bu eğitim ve organizasyon
süreçleriyle buluşacaktır.
Türkiye perakende sektörünün en büyük
eğitim hareketini başlatmış bulunuyo-
ruz. Şunu açıkça ifade edebilirim ki; bu
projemiz, bu çatı altında gerçekleştirmiş
olduğumuz, gelecekte gururla yad edece-
ğimiz en önemli ve kalıcı projelerimizden
biri olacaktır. 2014 yılında Perakende
Akademisi’yle ilgili olarak gerek üyeleri-
mizin nitelikli personel ihtiyacını gerekse
kariyer hedeflerine ulaşmak anlamında
çalışanların eğitimlerinin planlamasını ya-
parak perakende sektörüne büyük bir ivme
kazandıracağız. Bölgelerdeki eğitimlerle
üyelerimizin ufuklarını açarken, çalışan
personelimizin uzaktan eğitim uygulama-
larıyla daha verimli ve bilinçli bir sektör
çalışanı olmasını sağlayacağız. Çok uzun
çalışmalar sonunda 2014 yılında faaliyete
geçireceğimiz Perakende Akademimiz
şimdiden tüm perakende sektörüne hayırlı
olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma da
teşekkür ediyorum.
Ayrıca, önümüzdeki yıl YZB için temamız
‘Marka’ olacaktır. 2014 yılın sonunda da
üyelerimizin marka ve kurumsal gelişim-
leri için ihtiyaç duyduğu yapıyı sizlerin
hizmetine sunacak alt yapıyı şimdiden
çalışmaya başladığımızı söylemek isterim.
2013 yılında üç adet yapmayı planladığı-
mız ve Retail Türkiye ile beraber ortak yap-
mış olduğumuz Anadolu Konferansları’nın
ilkini D.Anadolu Perder ile Erzurum’da,
ikincisini Ankara Perder ile Ankara’da ve
sonuncusunu Bursa Perder ile Bursa’da
gerçekleştiriyoruz. Yine sektörden son
gelişmelerin konuşulduğu ve alanında
lider firmaların tecrübe paylaşımlarıyla
gerçekleştirmeye planladığımız etkirliği-
miz üyelerimizin birçok konuda aydınlan-
masını sağlayacaktır.
2013 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-
mızın üzerinde yıllarca çalıştığı ve günü-
müzdeki gelişmeleri de göz önüne alarak
taslak haline getirdiği Perakende Yasası ile
ilgili görüşmelerimizi Bakanlık yetkililerine
ulaştırdık. Genel ticarette ve istihdamda
ülkemizin üçüncü büyük sektörü olan pe-
rakendenin bir yasasının olması sektörün
önünü daha da açacaktır. Yasa tasla-
ğındaki birçok maddeye ilavelerimizi ve
düzeltmelerimizi sunmuş bulunmaktayız.
Özellikle stratejik planların hazırlanması
bölgelerin ihtiyaçlarına göre işletmelerin
açılmasını sağlayacaktır. Stratejik Plan
komisyonunda özellikle perakende ile
ilgili sivil toplum kuruluşların olması daha
verimli olacağını düşünmekteyiz.
Perakende sektörünün, müstakil ve sürekli
çalışılan bir iş kolu olarak düşünülme-
si, bu iş kolunda daha kalifiye eleman
ihtiyacının önüne geçilmesi için, iş ve
çalışma saatlerinin düzenlenmesi gerekir.
Diğer sektör çalışanlarının aile ve sosyal
ilişkilerini de daha düzenli kullanabilmesi
açısında da bu düzenlemeye ihtiyaç bu-
lunmaktadır. Tüm perakende sektörü için
pazar gününün tatil olarak kabul edilmesi
ve uygulanması halinde yukarıda belirtilen
amaca uygun bir adım atılmış olacaktır.
Kuruluş amacı ve faaliyet konusu gere-
ğince, toptan satış yapan kuruluşların,
aynı zamanda perakende satış yaptıkları
gözlemlenmektedir. Toptan satış yerleri,
bu satış şekli ile haksız rekabet ortamı
yarattıkları gibi Maliyenin de KDV zararına
neden olmaktadır. Bu haksız uygulamaya
son verilmesi açısından, belirtilen mad-
denin yasaya eklenmesi ve uymayalar
hakkında cezai müeyyide uygulanması
gerekir.
Aynı zamanda bir takım temel gıda
ürünlerinde %1 ile alınan ürünlerin %8
ile satılması perakendecinin sırtına ayrı
bir yük yüklemektedir. Bunun düzenlen-
mesiyle hem perakendeci rahatlayacak
hem de tüketiciler daha uygun fiyata ürün
alabileceklerdir.”
“Yan yana market açılmamalı”
Konuşmasında Perakende Ticaretin Düzen-
lenmesi Hakkında Kanun Taslağı’na dikkat
çeken Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç;
özellikle yerel perakendecilerin en büyük
sıkıntısı olan ve haksız rekabete de yol
açan yan yana market açılmasına bir an
önce düzenleme getirilmesi gerektiğinin
altını çizerek, “Avrupa’da uygulanan, semt
veya ilçelerde; metrekare bazında, ne ka-
dar market gerekiyorsa; o kadar marketin
açılmasına izin verilen sistemin, ülkemize
de getirilmesi hususunda görüşlerimizi,
gerekli mercilere iletilmesi noktasında
TPF’ye sunduk” dedi. Son yıllarda yaygın-
laşan yemek çeki ve kartlarının amacının
dışında kullanılmasına da değinen Kılıç,
amacı dışında kullanılan yemek çeki
ve kartlarının sektörde haksız rekabete
neden olduğunu işaret ederek, sözlerini
şu cümlelerle tamamladı: “Hükümetimize,
bu gibi uygulamalara müsaade etmemesi
yönündeki taleplerimizi iletmiş bulunu-
yoruz. Ne yazık ki bu haksız rekabet, yerel
perakendeciyi mağdur etmektedir. Türkiye
perakendeciler federasyonu 370 şirket
üyesi, 3600 perakende noktası ve 16 bölge
PERDER derneği ile Türkiye’nin önemli bir
sivil toplum örgütüdür. Elbette 270 milyar
dolarlık perakende sektörünün bir yasası
olmalıdır. Devlete karşı tüm yükümlü-
lüklerini yerine getiren perakendecilerin
bazı teşvik ve indirimlerden faydalanması
konusunda da hükümetimizden destek
bekliyoruz.”
“ Bursa markaları her yerde olsun”
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkın-
da Kanun Taslağını gündeme getirerek bu
kapsamda üretici firmalarında korunması
gerektiğine vurgu yaptı. Matlı, Bursa’da
yetişen tarım ürünleri ile kentte üretilen
gıda ve tekstil marketlerinin hem kentteki
hem de yurdun değişik yerlerindeki mar-
ketlerde yer alması için çaba harcayacak-
perder
haberler
Selamet AYGÜN
Hasim KILIÇ
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...84
Powered by FlippingBook